SMLUVNÍ PODMÍNKY

Verze 1.0. Účinné od 25. května 2018

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky byly vytvořeny a jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR) a dalšími právními předpisy, které upravují ochranu osobních údajů.

1. ÚVOD

Společnost DATABOX, s. r. o., se sídlem Hrazená 906/10, 460 07, Liberec III - Jeřáb, IČO 25446185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 18623, je provozovatelem internetového serveru ŽivéGDPR.cz, dostupného na internetové adrese (URL) https://www.zivegdpr.cz/ (dále jen Provozovatel, DATABOX, s. r. o. nebo ŽivéGDPR.cz).

Provozovatel na portálu ŽivéGDPR.cz poskytuje produkty související se zaváděním Nařízení GDPR do firmy. Podklady v produktech mohou firmám pomoci se zajištěním souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů danou Nařízením GDPR. Pod pojmem produkty jsou pro účely těchto Smluvních podmínek myšleny produkty určené k zavádění GDPR, které nabízí DATABOX, s. r. o. Konkrétně tento výraz zahrnuje produkty GDPR snadno a levně, GDPR snadno a rychle a GDPR snadno a jistě (dále jen produkty).

Subjekty využívající tyto produkty jsou pro účely těchto Smluvních podmínek označovány dále jen jako Subjekt.

Objednáním produktu z portálu ŽivéGDPR.cz přistupujete na tyto Smluvní podmínky. Pečlivě si je přečtěte, prosím.

2. ÚČEL A DEFINICE ROLÍ

Účelem těchto Smluvních podmínek je úprava práv a povinností, za kterých bude Subjektu poskytnut produkt nabízený na portálu ŽivéGDPR.cz, a které jsou nezbytné pro účely vzájemné spolupráce a stanovení povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Provozovatel portálu ŽivéGDPR.cz je v roli správce osobních údajů o Subjektech, kteří si u něj objednaly produkt. Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem poskytnutí objednaného produktu.

3. POPIS PRODUKTŮ

Produkty určené k usnadnění zavádění Nařízení GDPR do firmy Poskytovatel nabízí ve třech podobách - GDPR snadno a levně, GDPR snadno a rychle a GDPR snadno a jistě.

GDPR snadno a levně je Subjektu doručeno provozovatelem poštovních služeb na USB disku. Produkt obsahuje manuál, vzorové dokumenty s nápovědami a konkrétní příklad zavádění GDPR do firmy.

GDPR snadno a rychle je Subjektu zpřístupněno v zákaznické sekci, do které se Subjekt dostane pomocí odeslaného linku. Produkt obsahuje videa, manuály, vzorové dokumenty s nápovědami, konkrétní příklady apod. GDPR snadno a jistě navíc nabízí 2 hodiny telefonické a e‑mailové konzultace.

DATABOX, s. r. o. neurčuje ani neovlivňuje informace, které Subjekt do zakoupeného produktu zadá. Subjekt zadává údaje dle svého uvážení a je za něj plně zodpovědný.

4. VYUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ

Při používání produktů určených k zavádění GDPR do firmy se Subjekt musí řídit těmito Smluvními podmínkami.

Naše produkty Subjekt nesmí nijak zneužívat (např. nesmí produkty kopírovat a dále distribuovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní). Subjekt smí produkty využívat jen v mezích platných právních předpisů. Přístup k produktu v on-line prostředí můžeme Subjektu pozastavit nebo ukončit v případě, že jeho jednání není v souladu s těmito smluvními podmínkami nebo našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Používáním produktu Subjekt nenabývá žádná práva duševního vlastnictví k našim produktům ani k obsahu, ke kterému přistupuje. Tyto podmínky Subjektu neudělují právo používat značky ani loga určená pro produkty DATABOXu, s. r. o. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky nebo oznámení, která se v našich produktech zobrazují nebo jsou s nimi svázány.

Práva k duševnímu vlastnictví obsahu našich produktů zůstávají ve vlastnictví Subjektu. To znamená, že obsah je stále Váš.

Produkty umožňují upravovat obsah, který do nich Subjekt zadal, např. doplnit nějaké další informace.

V souvislosti s poskytováním produktů můžeme Subjektu zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

5. VÁŠ UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP

K použití našich produktů v on-line prostředí potřebuje Subjekt uživatelský přístup na portál ŽivéGDPR.cz. Aby byla zaručena bezpečnost, Subjekt nikomu nepředá ani neprozradí jedinečný odkaz pro přístup do uživatelské sekce. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím uživatelské sekce nese plnou odpovědnost Subjekt.

6. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů DATABOXu, s. r. o. popisují, jak při používání našich produktů zacházíme s osobními údaji.

Pro účely využívání produktů je DATABOX, s. r. o. oprávněn zpracovávat osobní údaje, které Subjekt zadal o sobě a firmě nebo které poskytl v souvislosti s využíváním produktů DATABOXu, s. r. o.

Pokud Subjekt předal Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Subjekt odpovídá DATABOXu, s. r. o. za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na našich stránkách www.zivegdpr.cz/gdpr.

7. ZMĚNY SLUŽBY A JEJÍ UKONČENÍ

K produktům pro zavádění GDPR můžeme průběžně přidávat nebo odebírat funkce. Navíc můžeme celou činnost pozastavit nebo ukončit.

Používání našich produktů může Subjekt kdykoliv ukončit.

Odstoupení od závazné objednávky produktu - USB disk s produktem GDPR snadno a levně - není možné po rozbalení doručeného balíku s USB diskem. Balík musí být Poskytovateli vrácen ve stejné podobě, jako byl odeslán.

Odstoupení od závazné objednávky produktu z portálu ŽivéGDPR.cz - přístup do zákaznické sekce pro produkty GDPR snadno a rychle a GDPR snadno a jistě - není možné po obdržení e‑mailu obsahující odkaz pro přístup do zákaznické sekce.

Náklady spojené s případným vrácením produktu hradí Subjekt.

8. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

DATABOX, s. r. o. neuvádí v souvislosti s produkty žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách. S poskytnutím našich produktů se vůči Subjektu k ničemu nezavazujeme (v souvislosti s obsahem, funkcí, dostupností nebo schopností uspokojit jeho potřeby a očekávání).

Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese DATABOX, s. r. o. odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné nebo exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost DATABOXu, s. r. o.  za jakýkoliv nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena na výši částky, kterou Subjekt za použití produktu zaplatil.

Ve všech případech platí, že DATABOX, s. r. o. neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. Subjekt není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě Subjektem zadaných dat do produktu.

Jakékoliv užití obsahu produktu, popřípadě jeho částí, Subjektem jiným způsobem nebo pro jiné účely, než ke kterým je určen, zejména jakékoliv neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.

Pokud produkty Subjekt využívá v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. DATABOX, s. r. o., její představitele, zástupce a zaměstnance Subjekt chrání před nebo odškodní za jakékoliv nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním produktů nebo porušením těchto podmínek, včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

V případě, že dochází ke zpracování pro právnickou osobu, ta prohlašuje, že je oprávněna předat osobní údaje svých pracovníků a dalších obchodních partnerů za účelem jejich zpracování pro potřeby produktů. A pokud tomu tak není, odpovídá za případnou škodu společnosti DATABOX, s. r. o. způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky můžeme příležitostně měnit, např. z důvodu změn právních předpisů. Znění podmínek by měl Subjekt pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránce www.zivegdpr.cz/gdpr. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po jejich zveřejnění. Změny týkající se nových funkcí produktů nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. V případě, že se změněnými podmínkami produktu Subjekt nesouhlasí, měl by produkt přestat používat. Pokud produkt Subjekt využívá i po změně Smluvních podmínek, má se za to, že tuto změnu přijímá.

Smluvní podmínky řídí smluvní vztah mezi Subjektem a DATABOXem, s. r. o. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže Subjekt nebude tyto podmínky splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoliv práv, která nám případně náleží. Za porušení těchto podmínek nebo z důvodů ve Smluvních podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zpracovávání pro Subjekt, podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit uživatelský přístup Subjektu, a to i bez předchozího vyrozumění Subjektu.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Smluvních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Smluvní vztah sjednaný mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel i Subjekt prohlašují, že jakékoliv spory nebo neshody při implementaci nebo provádění těchto Smluvních podmínek budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že se nepodaří dosáhnout smírného řešení neshody, bude spor podléhat výhradně jurisdikci obecných soudů České republiky a právu České republiky.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. května 2018.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.